Voor deelnemers

Vertrouwenspersoon

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de zorgboeren of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt van de zorgboederij of de gemeente. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de zorgboederij, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de Zorgboer of de gemeente.

akj

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u een klacht hebt of ontevreden bent over de activiteiten of de dienstverlening van onze zorgboerderij. Om de klacht op te kunnen lossen en in de toekomst onze kwaliteit hoog te houden, horen we graag van u wanneer u niet tevreden bent. Deze procedure geeft een korte uitleg over wat te doen bij klachten. We stellen het op prijs als klachten bij de zorgboerin worden gemeld. Echter, iedereen is vrij om te kiezen waar en bij wie hij zijn klacht neerlegt.

Wat te doen bij klachten?

 • Bespreek de klacht met de zorgboerin/manager zorgfunctie op een rustig tijdstip. Leg duidelijk uit waarom u ontevreden bent. We zullen naar aanleiding van uw klacht proberen samen een oplossing te zoeken.
 • Maak een afspraak met de zorgboerin. Neem desnoods iemand mee en leg nogmaals duidelijk uit wat er in uw ogen moet veranderen en waarom dit moet veranderen.
 • Leg uw klacht neer bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  • Jeugdigen kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Dit kan door te bellen naar: 088-555 1000 of via het contactformulier of de chat op de website: akj.nl
  • Volwassenen kunnen terecht bij vertrouwenspersoon Leanne Kusters. Bij voorkeur te bereiken via leannekusters@hotmail.com of binnen kantooruren op 06-37116476.
 • Neem contact op met de klachtenfunctionaris Mariëlle Beusmans. Mevrouw Beusmans vervult de functie van klachtenfunctionaris voor alle leden van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren en is te bereiken via telefoonnummer 0475-381703 of e-mail mbeusmans@lltb.nl
 • Stuur een ingevuld klachtenformulier op naar de klachtencommissie. Dit klachtenformulier heeft u ontvangen bij de intake op de zorgboerderij. De klachtencommissie is een onafhankelijke groep die uw klacht objectief zal behandelen. Indien u een klacht indient, wordt deze schriftelijk/telefonisch aan u bevestigd. De commissie vraagt vervolgens naar persoonlijke gegevens en ervaringen. Deze zijn nodig om actie te kunnen ondernemen op uw klacht en worden strikt vertrouwelijk behandelt. De commissie doet daarnaast onderzoek bij de zorgboerderij. Binnen zes weken nadat de ontvangst van uw klacht aan u is bevestigd, wordt u op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek. Dit is vaak een advies voor de zorgboerderij over hoe de klacht op te lossen. De zorgboerderij neemt binnen vier weken na de uitkomst van het onderzoek contact met u op om toe te lichten op welke manier de adviezen uit het rapport door de zorgboerderij opgevolgd zullen worden. Meer informatie over het reglement van de klachtencommissie vindt u op: https://www.iar.nl/klachtencommissie
 • Maak uw geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg. Meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims. Schrijf een brief naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in deze brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw contactpersoon
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie u
  een geschil heeft
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat u al heeft ondernomen om tot een oplossing van het
  geschil te komen

Stuur uw brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw
c.a. Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen

 

 

 

Klachtenformulier

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zorgboerderij:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Wat is uw klacht?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Wie is er bij de klacht betrokken?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wat hebt u al gedaan om de klacht op te lossen?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 1. Welke oplossing zou u graag zien?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

U kunt de klacht sturen naar: 

Klachtencommissie Landbouw en Zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen